pdf-iconЗавантажити збірник тез доповідей

2015         Вип. 10  Вип. 11    Вип. 12
Rel.  12
2014 Вип. 9
2013         Вип. 7     Вип. 8    
2012         Вип. 6    
2011         Вип. 4     Вип. 5    
2010         Вип. 3    
2009         Вип. 2    
2008         Вип. 1   

Збірник наукових праць Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова “Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем”12
ГАЛУЗЬ НАУКИ: технічні науки.
ТЕМАТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ:
авіаційна та ракетно-космічна техніка;
електротехніка;
радіотехніка та телекомунікації;
інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація;
енергетика;
будівництво Збройних Сил України;
радіоелектронна боротьба, способи та засоби;
озброєння та військова техніка.

ISSN 2076-1546

СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮsvidotstvo
КВ № 21859-11759ПР від 21.12.2015

МОВА ВИДАННЯ українська

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

КОВБАСЮК С. В., доктор технічних наук, старший науковий співробітник
– головний редактор;
МАНОЙЛОВ В. П., доктор технічних наук, професор – заступник головного редактора;
ДЗЮБЧУК Р. В., кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
– відповідальний секретар;
ЛЕВЧЕНКО О. В., кандидат військових наук, професор; 
АРТЮШИН Л. М., доктор технічних наук, професор;
ГРАБАР І. Г., доктор технічних наук, професор;
ГРИЩУК Р. В., доктор технічних наук, старший науковий співробітник;
ЖУКОВ І. А., доктор технічних наук, професор;
ЖУРАВСЬКИЙ Ю. В., доктор технічних наук, старший науковий співробітник;
ЗІАТДІНОВ Ю. К., доктор технічних наук, професор;
КОВРИЖКІН О. Г., доктор технічних наук, професор;
МАШКОВ О. А., доктор технічних наук, професор;ПІЛЬКЕВИЧ І. А., доктор технічних наук, професор;
ПИСАРЧУК О. О., доктор технічних наук, професор;
СИНЄГЛАЗОВ В. М., доктор технічних наук, професор;
СІБРУК Л. В., доктор технічних наук, професор;
ШЕСТАКОВ В. І., кандидат технічних наук, доцент;
ШМАТОК С. О., доктор технічних наук, професор.

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ
Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова
Проспект Миру, 22, Житомир, Україна, 10004
Тел. (0412) 25 04 91, дод. 3-83

РЕДАКТОРИ

КРИТЕНКО О. В., відділення військово-технічної інформації;
МАРИЩУК Л. М., відділення військово-технічної інформації

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ

АРХІВ НОМЕРІВ

    Стаття подається в одному примірнику друкованого тексту на білому папері формату А4 у редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman, розмір літер – 12 пт, стиль – normal (звичайний), міжрядковий інтервал – 1.2, абзац з відступом 8 мм, інтервал перед та після абзацу – 0 пт, параметри сторінки: зліва – 30 мм, справа – 15 мм, зверху та знизу – 20 мм, від краю до верхнього колонтитула – 15 мм, до нижнього – 25 мм; сторінки без нумерації. Обсяг статті від 5 до 10 сторінок (без анотацій).
    Наукова праця має бути підписана авторами на звороті останнього аркуша із зазначенням, що "В статті інформація з обмеженим доступом відсутня" та якісно відредагована.
    До статті додаються:
    витяг з протоколу засідання вченої (наукової, науково-технічної) ради установи (підрозділу) з обґрунтуванням доцільності опублікування роботи;
    рецензія за підписом провідного вченого у даному напрямі наукових досліджень – доктора наук;
    дані про авторів із зазначенням прізвища (великими літерами), імені та по батькові (повністю), наукового ступеня, вченого звання, посади або професії, наукових інтересів (обов’язково), домашньої адреси, контактного телефону, факсу, е-mail.
    Разом зі статтею подається її електронний варіант з розширенням DOC (по е-mail, на CD-R, DVD-R) з файлами, які містять текст статті українською мовою, анотацію українською, російською, англійською мовами, а також дані про авторів.
    Після прийняття статті до друку автор (автори) здійснюють її переклад на англійську мову та відправляють електронний варіант перекладу до редколегії збірника (відповідно до пункту 2.9 Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2012 року за № 1850/22162, на веб-сторінці видання повинні розміщуватися всі статті англійською мовою незалежно від того, якою мовою вони опубліковані в друкованому номері).

Курсанти інституту реалізовують свій творчий потенціал у військово-науковому товаристві курсантів військового інституту, військово-наукових товариствах курсантів факультетів, наукових гуртках та курсантських конструкторських бюро кафедр. Вони щорічно беруть участь у міжнародних і всеукраїнських конкурсах та посідають призові місця.

У військовому інституті щорічно проводяться науково-практичні конференції, семінари та круглі столи, де обговорюються результати фундаментальних і прикладних наукових досліджень, визначаються їх перспективні напрями, здійснюється обмін досвідом наукової і науково-технічної діяльності, розглядаються шляхи підвищення якості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів, фахівців з високотехнологічних спеціальностей.

      Положення про наукове товариство курсантів військового інституту