1.  Індекс УДК зазначається у лівому верхньому куті перед відомостями про авторів.
  2.  Ініціали та прізвища авторів – у правому куті (без наукового ступеня та вченого звання, шрифт напівжирний, без нахилу і підкреслювань).
  3.  Назва статті друкується великими літерами (шрифт напівжирний, без нахилу і підкреслювань) по центрі аркуша без переносів і відокремлюється від тексту одним вільним рядком зверху та знизу.
  4.  Анотація українською мовою друкується курсивом під назвою статті й відокремлюється від заголовка та тексту одним вільним рядком, анотації російською й англійською мовами друкуються після списку літератури.
  5.  Формули у статтях повинні бути надруковані за допомогою редактора формул Equation Editor. Усі параметри в статтях мають повністю відповідати наведеним нижче формам:

12

  Усі формули розміщують у таблиці без обрамлення, по центрі, без абзацу. Номер формули зазначається посередині висоти другої колонки з виключкою вправо. Усі буквені позначення у формулах та рисунках, а також у тексті статті повинні бути однакові за розміром і гарнітурою. Допускаються виділення напівжирним шрифтом, курсивом та підкреслювання за бажанням автора.
  1. Рисунки до статті потрібно виконувати у редакторі Microsoft Word за допомогою функції «Створити малюнок». Не допускаються рисунки, оформлені як растрові зображення або такі, що не піддаються редагуванню. Усі текстові написи на рисунках слід робити тільки в кадрах або текстових рамках. Розміри рисунка не повинні виходити за рамки полів.
  2. Стандартні таблиці слід виконувати в редакторі Microsoft Word. Вони повинні мати короткий заголовок.
  3. Відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01.2003 №7-05/1 „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України" наукові статті, що подаються до друку, повинні містити такі необхідні елементи з їх зазначенням:
   постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
   аналіз останніх досліджень і публікацій, де вказати започаткування розв'язання даної проблеми та на які опирається автор, а також обов’язково виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття;
   постановка завдання (формулювання цілей статті);
   виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
   висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у даному напрямку;
   список літератури (не менше 5-ти джерел) розміщується після статті у порядку згадування або у алфавітному порядку; посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках, наприклад [1]. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

  4. Після літератури подаються анотації (кожна анотація має бути не меншою ніж 1000 знаків) і ключові слова (5-7 слів) разом з назвою статті та прізвищами авторів на двох мовах — російською та англійською.
       Редакція не несе відповідальності за викладену в статті інформацію. Автори відповідають за точність наведених у статті даних, цитат, статистичних матеріалів тощо. Скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих, не допускається.
       Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог, редколегія не розглядає.
       Публікація у збірнику наукових праць безкоштовна та не передбачає утримання автором (авторами) гонорару за публікацію та авторського примірника збірника наукових праць.
       Установи, представником якої є автор (автори) статті, включаються до списку установ, яким розсилається збірник наукових праць. Про додаткові примірники для авторів статті необхідно попереджувати завчасно.

Статті приймаються за адресою: 10004, м. Житомир, пр-т Миру, 22, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, науково-організаційне відділення.

Телефон для довідок: (0412) 25-04-91 (дод. 3-83).

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..