Стаття подається в одному примірнику друкованого тексту на білому папері формату А4 у редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman, розмір літер – 12 пт, стиль – normal (звичайний), міжрядковий інтервал – 1.2, абзац з відступом 8 мм, інтервал перед та після абзацу – 0 пт, параметри сторінки: зліва – 30 мм, справа – 15 мм, зверху та знизу – 20 мм, від краю до верхнього колонтитула – 15 мм, до нижнього – 25 мм; сторінки без нумерації. Обсяг статті від 5 до 10 сторінок (без анотацій).
    Наукова праця має бути підписана авторами на звороті останнього аркуша із зазначенням, що "В статті інформація з обмеженим доступом відсутня" та якісно відредагована.
    До статті додаються:
    витяг з протоколу засідання вченої (наукової, науково-технічної) ради установи (підрозділу) з обґрунтуванням доцільності опублікування роботи;
    рецензія за підписом провідного вченого у даному напрямі наукових досліджень – доктора наук;
    дані про авторів із зазначенням прізвища (великими літерами), імені та по батькові (повністю), наукового ступеня, вченого звання, посади або професії, наукових інтересів (обов’язково), домашньої адреси, контактного телефону, факсу, е-mail.
    Разом зі статтею подається її електронний варіант з розширенням DOC (по е-mail, на CD-R, DVD-R) з файлами, які містять текст статті українською мовою, анотацію українською, російською, англійською мовами, а також дані про авторів.
    Після прийняття статті до друку автор (автори) здійснюють її переклад на англійську мову та відправляють електронний варіант перекладу до редколегії збірника (відповідно до пункту 2.9 Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2012 року за № 1850/22162, на веб-сторінці видання повинні розміщуватися всі статті англійською мовою незалежно від того, якою мовою вони опубліковані в друкованому номері).