Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 18.09.2018 № 1010 “Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році” (далі – Конкурс), згідно з Положенням про Конкурс оголошується початок І туру Конкурсу.

    І тур – жовтень 2018 року – січень 2019 року.

    За підсумками І туру будуть відібрані кращі наукові роботи (не більше трьох з кожної галузі), які будуть надіслані в базові заклади вищої освіти для участі у ІІ турі Конкурсу.

    ІІ тур – лютий – квітень 2019 року, у базових закладах вищої освіти.

Порядок участі у Конкурсі 

№ з/п  Захід  Термін 
 1.  Надання відомостей в електронному та друкованому вигляді про учасників І туру Конкурсу за встановленою формою до науково-організаційного відділення військового інституту  До 26.10.2018
 2.  Надання оформлених відповідно до вимог наукових робіт курсантів до науково-організаційного відділення військового інституту для їх розгляду на засіданні конкурсної комісії інституту  До 04.01.2019
3.  Відпрацювання відомостей про автора учасниками, які пройшли до ІІ туру  До 25.01.2019
4.   Відправка конкурсних робіт до базових вищих навчальних закладів для участі у ІІ турі  До 10.02.2019

 

Запрошуємо курсантів І – V курсів до участі у Конкурсі!


Заявка на участь.
Вимоги до оформлення наукових робіт.
Відомості про автора.
Наказ МОНУ від 10.10.2017 № 1010.
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей.
Наказ НВІ від 08.10.2018 №617.

  Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова (далі – ЖВІ) оголошує набір до ад’юнктури в 2019 році за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка.
    До ад’юнктури ЖВІ на конкурсній основі приймаються офіцери Збройних Сил України віком не старші 45 років, які перебувають на військовій службі, здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), виявили здібності до педагогічної або науково-дослідної роботи, з досвідом служби у військах (силах) не менше 2 років.
  Кандидати до ад’юнктури складають конкурсні вступні іспити зі спеціальності, філософії, іноземної мови та проходять усну співбесіду, що орієнтовано проводитимуться з 01 по 30 липня 2019 року.
   Офіцери, які бажають навчатися в ад’юнктурі, подають такий перелік документів:
  рапорт на вступ до ад’юнктури ЖВІ (подається за підпорядкованістю до 01 лютого року вступу), у якому вказуються військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, займана посада, дата народження, загальна та військова освіта, наукова спеціальність, яка обрана для навчання;
   список опублікованих наукових праць і винаходів: не менше 3 наукових праць, одна з яких – наукова стаття у вітчизняному (зарубіжному) фаховому виданні, їх фотокопії, що не містять таємну та службову інформацію (не завіряються), а також розгорнутий огляд праць з обмеженим доступом (у разі їх відсутності подаються наукові доповіді або реферати з обраної спеціальності);
 копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації);
   службову характеристику;
   копію службової картки;
   фотокартки кольорові розміром 3 х 4 см – 4 шт., 4,5 х 6 см – 3 шт. (без головного убору).
   Диплом про вищу освіту та медична книжка подаються вступником особисто під час прибуття до ЖВІ для складання вступних іспитів.
   Вступ до ад’юнктури здійснюється відповідно до: Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261; Особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України, затверджених наказом Міністерства оборони України від 24.02.2017 № 115.
   Додаткову інформацію про умови прийому до ад’юнктури та програми вступних іспитів можна отримати в науково-організаційному відділенні ЖВІ за адресою: проспект Миру, 22, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, м. Житомир, 10004.
   Телефони для довідок: (0412) 25-04-91 (дод. 3-83 – науково-організаційне відділення), моб. (067)2252866.

Кафедра військової підготовки в за програмою підготовки офіцерів запасу Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова є військовим навчальним підрозділом і здійснює військову підготовку громадян України за програмами підготовки офіцерів запасу з профільних та споріднених спеціальностей згідно з обсягами замовлення за рахунок коштів державного бюджету або за рахунок коштів, які надходять від фізичних осіб громадян України та військовослужбовців військової служби за контрактом з метою забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань необхідною кількістю військовонавчених громадян для виконання військового обов’язку в запасі, проходження військової служби осіб офіцерського складу за контрактом або за призовом, проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України або інших військових формуваннях, а також для задоволення особистих потреб громадян в отриманні додаткових знань, умінь та навичок, необхідних для належного виконання ними військового обов’язку в запасі в мирний час, обов’язків військової служби у воєнний час, та для майбутньої професійної діяльності.
Підготовка офіцерів запасу на кафедрі здійснюється відповідно до Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 № 48 (зі змінами), Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженої спільним наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 № 719/1289 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31.12.2015 за № 1678/28123.
Кафедра проводить підготовку громадян України за такими військово-обліковими спеціальностями:
математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
спеціальний зв’язок та захист інформації;
бойове застосування механізованих підрозділів;
бойове застосування аеромобільних підрозділів.

Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу (далі - військова підготовка) на добровільних засадах проходять громадяни, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями.
Військовослужбовці рядового складу, сержантського та старшинського складу, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, можуть проходити військову підготовку з урахуванням вимог пункту 173 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року N 1153 (зі змінами).
Особи жіночої статі можуть залучатися до військової підготовки за військово-обліковими спеціальностями для заміщення військових посад згідно з Переліком, затвердженим наказом Міністра оборони України від 20 червня 2012 року N 412/дск (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 липня 2012 року за N 1191/21503.
Зарахування громадян для проходження військової підготовки здійснюється за результатами конкурсного відбору та медичного огляду військово-лікарськими комісіями.
Для вступу здобувачі вищої освіти подають до деканату базового ВНЗ такі документи:
• заява на ім’я декана факультету базового вищого навчального закладу;
• копія посвідчення про приписку до призовної дільниці;
• копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
• копія першої сторінки паспорта громадянина України;
• довідка військово-лікарської комісії про придатність до військової служби.
Для вступу громадяни України віком до 38 років, які мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра подають такі документи:
• заява на ім'я голови відбіркової комісії військового інституту;
• копія посвідчення про приписку до призовної дільниці;
• копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
• копія першої сторінки паспорта громадянина України;
• копія документа про освіту та додатка до нього;
• довідка військово-лікарської комісії про придатність до військової служби.

Для вступу військовослужбовці віком до 38 років, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра подають такі документи: 

• заява (рапорт) на ім'я голови відбіркової комісії;
• копія першої сторінки паспорта громадянина України;
• копія військового квитка;
• узагальнені відомості про підсумки складання екзаменів за попередні курси навчання, якщо вони здобувають вищу освіту, або копію документа про вищу освіту та додатка до нього, якщо вони вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра;
• витяг із наказу командира (начальника) військової частини про дозвіл на проходження військової підготовки;
• відомості про підсумки індивідуальної підготовки військовослужбовця за поточний період навчання, завірені командиром (начальником) військової частини;
• довідка військово-лікарської комісії про придатність до військової служби.
Конкурсний відбір проводиться у квітні-травні місяці за окремим розкладом.

Військова підготовка планується та проводиться один навчальний день на тиждень (методом "військового дня") або методом семестрового збору (до трьох тижнів на семестр) протягом двох років навчання.
Громадянам, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою офіцерів запасу, склали встановлені іспити та атестовані до офіцерського складу, наказом Міністра оборони України присвоюється первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу.
Для здійснення навчання громадян України за програмою офіцерів запасу використовується сучасна навчальна матеріально-технічна база Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова та його навчального центру, військових частин Житомирського гарнізону. Навчальні аудиторії, класи, лабораторії мають сучасне мультимедійне обладнання та зразки військової техніки, яка є на озброєнні, що забезпечує виконання навчальних програм військової підготовки та набуття практичних навичок.

 1  2 3  4    6 

Кафедра є базовим структурним підрозділом військового інституту та призначена для проведення навчально-виховної та методичної роботи по загальновійськових дисциплінах, здійснення наукової, науково-дослідної та науково-технічної діяльності в області теорії тактики і видів бойового забезпечення.
Головне завдання кафедри – забезпечення якісної загальновійськової підготовки курсантів і слухачів, що навчаються у військовому інституті.
На кафедрі навчаються курсанти за всіма спеціальностями та спеціалізаціями та на усіх курсах навчання, а також офіцери – слухачі курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації.
Кінцевою метою  загальновійськової підготовки курсантів є набуття ними протягом перших двох років навчання знань, вмінь та навичок, достатніх для виконання обов'язків командира роти, та бути ознайомленими з основами ведення бою підрозділами.
Склад і структура навчально-матеріальної бази (НМБ) кафедри відповідає вимогам підготовки курсантів. Навчально-матеріальна база забезпечує виконання навчальних програм, організацію та проведення практичних занять за предметами підготовки.

 1 2  3   4

 

5   6  7 8