Матеріально-технічна база військового інституту – це потужний комплекс навчальних, матеріальних і технічних засобів,  будівель, споруд, майнових комплексів, обладнання, іншого майна, призначених для забезпечення підготовки курсантів (студентів) відповідно до навчальних планів, програм, сучасних технологій та методик навчання, а також для виконання наукових досліджень і підготовки науково-педагогічних кадрів. 

 Матеріально-технічна база інституту відповідає вимогам, які висуваються сьогодні для підготовки військових фахівців за відповідними напрямами та спеціальностями підготовки.

  Навчальна лабораторна база інституту має:

лекційних аудиторій - 22

класів загального призначення - 40

спецкласів (навчальних кабінетів) - 39  

комп’ютерних класів - 23

лабораторій - 58

лінгафонних кабінетів - 2

навчальних командних (командно-технічних) пунктів - 5

залів інженерної графіки, дипломного проектування - 3

спортивних залів - 3

басейнів - 1

спорткомплексів, спортивних містечок (1800 місць) - 5

   На навчальному центрі (польова навчальна база):

3 поточні аудиторії на 377 місць;

9 навчальних класів на 144 місця;

24 навчальні майданчики з розгорнутими спеціальними комплексами на 164 місця;

1 навчальне тактичне поле з загальновійськових дисциплін.

    Загальна кількість робочих місць – 7799 одиниць загальною площею 19546 м. кв.

 

     Методична робота у військовому інституті є складовою частиною його освітньої діяльності. 

  Методична робота являє собою комплекс заходів, спрямованих на забезпечення навчального процесу навчально-методичною документацією, на підвищення професійної компетентності науково-педагогічних працівників, на покращення аудиторної та самостійної роботи курсантів (студентів), удосконалення методики, форм та технологій усіх видів навчальних занять в інституті з урахуванням досягнень педагогічної науки.

 Основна мета методичної роботи - створення умов, що сприяють підвищенню ефективності та якості навчального процесу.

  Значна увага при організації методичної роботи в інституті приділяється продовженню впровадження інноваційних технологій та активних методів навчання в навчальний процес.

 Широкого застосувуються серед науково-педагогічних працівників сучасні інформаційні технології, переваги яких полягають у:

імітації типових ситуацій професійної діяльності за допомогою засобів мультимедіа;

організації пізнавальної діяльності шляхом моделювання процесів функціонування складних систем;

застосуванні отриманих знань у нових ситуаціях;

ефективному тренуванню засвоюваних умінь та навичок;

автоматизованому контролі результатів навчання;

здатності здійснення зворотного зв’язку;

розвитку творчого мислення.

 

    Навчальний процес у військовому інституті у звітному році організовувався і проводився згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993 № 161, та Інструкції про організацію освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Збройних Сил України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, затвердженою наказом Міністра оборони України від 13.04.2005 № 221/217, наказу начальника військового інституту від 30.09.2013 № 1 "Про організацію навчально-виховного процесу та служби військ у Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова Державного університету телекомунікацій на 2013/2014 навчальний рік". 

    У військовому інституті реалізується програма підвищення кваліфікації офіцерів радіоелектронної боротьби, стаціонарних пунктів управління та контролювання якості пально-мастильних матеріалів з восьми напрямів відповідно до наказу Міністра оборони України від 04.04.17 № 202 “Про організацію та проведення підвищення кваліфікації військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та державних службовців Міністерства оборони України та Збройних Сил України" з метою отримання ними знань, умінь та практичних навичок, необхідних для виконання функціональних обов’язків за посадами.

     На курсах підвищення кваліфікації з 2005 року підготовлено декілька сотень фахівців за всіма напрямками підготовки. Випускники курсів брали участь у складі національних миротворчих контингентів в Іраку, Африці та Косово. Кращі випускники займають керівні посади у відповідних структурах Збройних Сил України.

    У відповідності до рішення Міністра оборони України, Концепції мовної підготовки особового складу Збройних Сил України та Плану її реалізації, на курсах іноземних мов Житомирського військового інституту починаючи з 2003 року організована мовна підготовка військовослужбовців Збройних Сил України. Заняття з англійської мови за денною та вечірньою формами навчання проводяться під керівництвом висококваліфікованих науково-педагогічних працівників з використанням передових методик вивчення англійської мови. Розвинута навчально-матеріальна база мовної підготовки дозволяє у повному обсязі опанувати слухачами курсів англійською мовою до стандартизованого мовленнєвого рівня І та ІІ за мовним стандартом НАТО «STANAG 6001».

   Кращі випускники курсів продовжують навчання за кордоном, приймають участь у заходах міжнародного військового співробітництва, проходять службу за кордоном у складі миротворчих підрозділів.

 В рамках міжнародних проектів щодо мовної підготовки військовослужбовців Збройних Сил України на курсах постійно проводяться заходи з питань удосконалення навчального процесу та нарощування навчально-матеріальної бази мовної підготовки. Сучасні аудіо, відео, друковані та мультимедійні навчальні матеріали з англійської мови надають можливість підтримувати та удосконалювати рівень знань з англійської мови офіцерам та військовослужбовцям військової служби за контрактом частин та підрозділів Житомирського гарнізону, а також офіцерам та курсантам військового інституту в Центрі самостійної підготовки курсів іноземних мов.