Декан факультету − генерал-майор у відставці Ненькін Микола Мифодійович.
  1. Факультет військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова є військовим навчальним підрозділом і здійснює військову підготовку громадян України за програмами підготовки офіцерів запасу з профільних та споріднених спеціальностей згідно з обсягами замовлення на контрактній основі та за кошти державного бюджету громадян України з метою забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань необхідною кількістю військовонавчених громадян для виконання військовою обов’язку в запасі, проходження військової служби за контрактом або за призовом осіб офіцерського складу, проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України або інших військових формувань, а також забезпечення реалізації права громадян на рівні можливості у виборі професії шляхом здобуття додаткових знань, умінь та навичок, необхідних для належного виконання військового обов’язку в запасі в мирний час, обов’язків військової служби у воєнний час, та для майбутньої професійної діяльності.
  Підготовка офіцерів запасу на факультеті здійснюється відповідно до Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 № 48(зі змінами), Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженої наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 № 719/1289 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31.12.2015 за № 1678/28123.
    Факультет проводить підготовку громадян України за такими військово- обліковими спеціальностями:
-бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів; --бойове застосування аеромобільних (повітрянодесантних), гірсько-піхотних і морської піхоти з’єднань, військових частин і підрозділів;
-математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
-експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
-бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
-спеціальний зв'язок та захист інформації.
    2. Військову підготовку на добровільних засадах проходять громадяни, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями. Військовослужбовці рядового складу, сержантського та старшинського складу, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, можуть проходити військову підготовку з урахуванням вимог пункту 173 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року N 1153 (зі змінами).
    Зарахування для проходження військової підготовки здійснюється за результатами конкурсного відбору.
  Громадяни України, які виявили бажання проходити військову підготовку, мають подати заяву на ім’я декана факультету ВНЗ разом із ксерокопіями:
посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб чоловічої статі);
першої сторінки паспорта громадянина України;
довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.
  Ксерокопія кожного документа виконується на окремому двосторонньому аркуші формату А4.
    Документи на вступ подати до відбіркової комісії до 18.04.2017.
    Вступні випробування проводяться у травні за окремим розкладом.
   3. Військова підготовка громадян України планується та проводиться один навчальний день на тиждень (методом “військового дня”) або у строк від двох до шести тижнів поточного семестру протягом двох років навчання.
   Громадянам, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою офіцерів запасу, склали встановлені іспити та атестовані до офіцерського складу, наказом Міністра оборони України присвоюється первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу.
   Спеціалісти з військовим званням офіцера запасу мають можливість розпочати службу на контрактній основі на посадах офіцерського складу Збройних Сил України, та інших військових формувань або зробити більш успішну кар’єру за цивільною спеціальністю.
    Факультет створено 1 вересня 2008 року.
Організаційна структура факультету:
управління факультету;
кафедра тактики;
кафедра технічних дисциплін;
кафедра загальновійськової підготовки.
   Для здійснення навчання використовується сучасна матеріально-технічна база Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова та його навчального центру, військових частин Житомирського гарнізону. Навчальні аудиторії, класи, лабораторії мають сучасне мультимедійне обладнання та зразки військової техніки, яка є на озброєнні, що забезпечує виконання навчальних програм військової підготовки та набуття практичних навичок.

 

    Факультет інформаційних і телекомунікаційних систем Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова створено відповідно до наказу ректора Національного авіаційного університету № 35/од від 08.02.2011 року на базі Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова.

Факультет об’єднує кафедри, лабораторії й допоміжні підрозділи, які утримуються за рахунок коштів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

    Головним завданням є здійснення освітньої діяльності з підготовки цивільних фахівців з відповідних напрямів та спеціальностей за державним замовленням та за кошти фізичних і юридичних осіб, забезпечення базової освіти курсантів.

Освітня діяльність реалізується у вигляді навчально-виховного процесу, включає навчальну, виховну, методичну роботу та наукову і науково-технічну діяльність. Вона здійснюється на підставі ліцензій на освітню діяльність і акредитації напрямів, спеціальностей підготовки випускників та передбачає видання випускникам документів про вищу освіту державного зразка.

Факультет здійснює освітню діяльність:

за напрямами:

6.050201 Системна інженерія;

6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем;

6.050701 Електротехніка та електротехнології;

6.050901 Радіотехніка.

за спеціальностями:

комп’ютеризовані системи управління та автоматика;

безпека інформаційних і комунікаційних систем;

електричні системи електроспоживання;

радіоелектронні пристрої, системи та комплекси.

    Навчально-виховний процес на факультеті забезпечує можливість здобуття студентами знань, умінь і навичок у гуманітарній, соціальній, науково-природничій, технічній сферах, необхідних для професійної діяльності, та їх інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку. 

 

Факультет є основним організаційним і навчально-науковим підрозділом військового інституту, на базі якого здійснюється підготовка офіцерів управління тактичного рівня для військових частин і органів військового управління Міністерства оборони України та інших міністерств та відомств, підвищення кваліфікації офіцерів тактичного рівня, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, наукова та науково-технічна діяльність.

Факультет забезпечує виконання таких основних завдань:

здійснення освітньої діяльності ліцензованих напрямів, яка забезпечує підготовку фахівців відповідних освітніх кваліфікаційних рівнів за стандартами вищої освіти; 

здійснення наукової і науково-технічної, творчої, мистецької, культурно-виховної та спортивної діяльності;

забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку військових фахівців з вищою освітою;

здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних працівників;

забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб у дусі українського патріотизму та поваги до Конституції України;

підвищення освітньо-культурного рівня громадян;

Факультет створено 1 грудня 1998 року відповідно до директиви Міністра Оборони  України від 24.04.98 Д № 115/1/0101. Очолив факультет полковник Мартем'янов Ігор Віталійович разом із заступниками: з навчальної роботи полковником Полонським Василем Сергійовичем і з виховної роботи підполковником Цимбалістом Юрієм Олексійовичем. До складу факультету ввійшли три кафедри: кафедра № 21, начальник кафедри полковник Котенко В.М., кафедра № 22, начальник кафедри полковник Деменков М.В., кафедра №6, начальник кафедри полковник Андреєв О.В. та п’ять курсантських підрозділів: начальник 1-го курсу майор Новосвєт О.В., заступник начальника курсу з гуманітарних питань капітан Лиманець О.А., начальник 2-го курсу майор Прокопович В.А., начальник 3-го курсу підполковник Машталір А. М., начальник 4-го курсу майор Броніцький О.А., начальник 5-го курсу підполковник Тєлєгін О.В.

З 2002 по 2011 роки на посаді начальника факультету були полковник Випорханюк Д.М., полковник Лещенко О.М. та полковник Варламов І.Д.. За цей час суттєво вдосконалено навчально-матеріальну базу кафедр факультету (отримано нові сучасні зразки озброєння та військової техніки, поповнено сучасне мультимедійне обладнання), збільшено державне замовлення на підготовку військових фахівців. З 2012 року факультет очолює полковник Кубрак О.М.

Сьогодні на кафедрах факультету, якими керують полковник Писарчук О.О., полковник Бондаренко Ю.Л., підполковник Петраш С.В., навчається понад 300 курсантів. Курсантськими підрозділами керують начальники курсів майор Дятел А.В., майор Корольов О.В., капітан Кириленко І.М. та курсові офіцери капітан Пилипчук В.В., капітан Костін К.В. та старший лейтенант Завірюха Д.О. Забезпечення навчального процесу здійснюється навчальною частиною факультету, зокрема працівниками Збройних Сил України Новосвєт І.І., Харчук Н.В., капітаном Оніщенко О.І. під керівництвом заступника начальника факультету з навчальної та наукової роботи підполковника Любиченка В.П.

Підготовка фахівців здійснюється за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями (бакалавр, спеціаліст та магістр), у двох галузях знань « Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок», «Автоматика та управління» за двома напрямами підготовки – «радіотехніка», «системна інженерія».

Факультет має таку структуру:

управління факультету (командування та навчальна частина);

кафедра № 8;

кафедра № 21;

кафедра № 22;

п’ять навчальних курсів курсантів;

навчальний курс військовослужбовців військової служби за контрактом.

Навчально-матеріальна база факультету:

3 лекційні аудиторії;

15 спеціалізованих лабораторій;

7 спеціалізованих класів для підготовки фахівців;

2 навчальних командних пункти;

понад 40 зразків озброєння і військової техніки;

понад 30 класів для проведення групових занять.

Підготовка військових фахівців здійснюється шляхом надання спеціальних знань із теорії, практики, будови та застосування радіоелектронних систем спеціального призначення на кафедрах факультету. Формування вмінь та практичних навичок з експлуатації бойової техніки здійснюється на сучасних зразках озброєння. Навчальні заняття проводяться науково-педагогічними працівниками, які мають наукові ступені, вчені звання та практичний досвід застосування озброєння та військової техніки. 

Високий рівень навчальної та методичної роботи значною мірою забезпечується науковою та науково-технічною діяльністю, яку здійснює колектив факультету. Активно аналізується досвід застосування озброєння та техніки в локальних війнах і збройних конфліктах, зокрема досвід ведення антитерористичної операції Збройними Силами України на південному сході держави, що сприяє своєчасному і якісному оновленню та доповненню навчальних програм дисциплін. Налагоджено тісну взаємодію з військами. Періодично проводяться позааудиторні заняття з курсантами, на які запрошуються фахівці, командири військових частин замовників. Замовниками також надається інформаційна та матеріально-технічна підтримка навчального процесу. Курсанти вивчають досвід миротворчих місій Збройних Сил України. Ведеться постійна робота над удосконаленням навчально-виховного процесу шляхом застосування сучасного обладнання, що забезпечує застосування нових форм та методів навчання.

На факультеті створені всі умови для подальшого професійного зростання науково-педагогічних працівників, інженерно-технічного складу та підвищення якості підготовки фахівців. За науковим потенціалом факультет уважається одним із провідних факультетів інституту.

Факультет забезпечує підготовку військових фахівців згідно з державним замовленням. Якість підготовки військових фахівців відповідає стандартам та кваліфікаційним вимогам на їх підготовку. За час існування факультетом підготовлено понад 1000 кваліфікованих фахівців – офіцерів військового управління тактичного рівня. Факультет пишається своїми випускниками, які успішно проходять службу на інженерних та керівних посадах у військових частинах Збройних Сил України.