Кафедра військової підготовки в за програмою підготовки офіцерів запасу Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова є військовим навчальним підрозділом і здійснює військову підготовку громадян України за програмами підготовки офіцерів запасу з профільних та споріднених спеціальностей згідно з обсягами замовлення за рахунок коштів державного бюджету або за рахунок коштів, які надходять від фізичних осіб громадян України та військовослужбовців військової служби за контрактом з метою забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань необхідною кількістю військовонавчених громадян для виконання військового обов’язку в запасі, проходження військової служби осіб офіцерського складу за контрактом або за призовом, проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України або інших військових формуваннях, а також для задоволення особистих потреб громадян в отриманні додаткових знань, умінь та навичок, необхідних для належного виконання ними військового обов’язку в запасі в мирний час, обов’язків військової служби у воєнний час, та для майбутньої професійної діяльності.
Підготовка офіцерів запасу на кафедрі здійснюється відповідно до Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 № 48 (зі змінами), Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженої спільним наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 № 719/1289 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31.12.2015 за № 1678/28123.
Кафедра проводить підготовку громадян України за такими військово-обліковими спеціальностями:
математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
спеціальний зв’язок та захист інформації;
бойове застосування механізованих підрозділів;
бойове застосування аеромобільних підрозділів.

Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу (далі - військова підготовка) на добровільних засадах проходять громадяни, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями.
Особи жіночої статі можуть залучатися до військової підготовки за військово-обліковими спеціальностями для заміщення військових посад згідно з Переліком, затвердженим наказом Міністра оборони України від 20 червня 2012 року N 412/дск (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 липня 2012 року за N 1191/21503.
Зарахування громадян для проходження військової підготовки здійснюється за результатами конкурсного відбору та медичного огляду військово-лікарськими комісіями.
Для вступу здобувачі вищої освіти подають до деканату базового ВНЗ такі документи:
• заява на ім’я декана факультету базового вищого навчального закладу;
• копія посвідчення про приписку до призовної дільниці;
• копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
• копія першої сторінки паспорта громадянина України;
• довідка військово-лікарської комісії про придатність до військової служби.
Для вступу громадяни України віком до 38 років, які мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра подають такі документи:
• заява на ім'я голови відбіркової комісії військового інституту;
• копія посвідчення про приписку до призовної дільниці;
• копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
• копія першої сторінки паспорта громадянина України;
• копія документа про освіту та додатка до нього;
• довідка військово-лікарської комісії про придатність до військової служби.

Військова підготовка планується та проводиться один навчальний день на тиждень (методом "військового дня") або методом семестрового збору (до трьох тижнів на семестр) протягом двох років навчання.
Громадянам, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою офіцерів запасу, склали встановлені іспити та атестовані до офіцерського складу, наказом Міністра оборони України присвоюється первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу.
Для здійснення навчання громадян України за програмою офіцерів запасу використовується сучасна навчальна матеріально-технічна база Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова та його навчального центру, військових частин Житомирського гарнізону. Навчальні аудиторії, класи, лабораторії мають сучасне мультимедійне обладнання та зразки військової техніки, яка є на озброєнні, що забезпечує виконання навчальних програм військової підготовки та набуття практичних навичок.

Контактні дані:

+38(067)224-50-98 Мазур Василь Петрович

+38(067)858-48-24 Шевчук Тетяна Дмитрівна

 1  2 3  4    6 

Кафедра є базовим структурним підрозділом військового інституту та призначена для проведення навчально-виховної та методичної роботи по загальновійськових дисциплінах, здійснення наукової, науково-дослідної та науково-технічної діяльності в області теорії тактики і видів бойового забезпечення.
Головне завдання кафедри – забезпечення якісної загальновійськової підготовки курсантів і слухачів, що навчаються у військовому інституті.
На кафедрі навчаються курсанти за всіма спеціальностями та спеціалізаціями та на усіх курсах навчання, а також офіцери – слухачі курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації.
Кінцевою метою  загальновійськової підготовки курсантів є набуття ними протягом перших двох років навчання знань, вмінь та навичок, достатніх для виконання обов'язків командира роти, та бути ознайомленими з основами ведення бою підрозділами.
Склад і структура навчально-матеріальної бази (НМБ) кафедри відповідає вимогам підготовки курсантів. Навчально-матеріальна база забезпечує виконання навчальних програм, організацію та проведення практичних занять за предметами підготовки.

 1 2  3   4

 

5   6  7 8 

Новітній стан розвитку вищої освіти України в цілому й військової зокрема, характеризується багатьма процесами, що зумовлені, з одного боку, вступом людства наприкінці ХХ століття в постіндустріальну інформаційну стадію розвитку, а з іншого – новими викликами та загрозами, які супроводжують останнім часом життя українського суспільства.
За таких умов особливого значення набувають питання, пов’язані з формуванням у майбутніх військових фахівців необхідних знань і умінь, які забезпечують їхню орієнтацію у сучасному інформаційному просторі, сприяють формуванню у них наукового світогляду, національної свідомості, сучасного історичного мислення, культури, громадянської позиції, підвищують морально-психологічний стан військовослужбовців.
Реалізація означених завдань у військовому інституті забезпечується вивченням курсантами на кафедрі суспільних наук дисциплін гуманітарного циклу підготовки. Серед них: «Історія України та українського війська», «Філософія», «Правознавство», «Економічна теорія», «Військова педагогіка та психологія», «Політологія та соціологія», «Морально-психологічне забезпечення підготовки та застосування Збройних Сил України», «Інженерна психологія», «Лідерство у професійній діяльності», «Методологічні основи наукових досліджень», «Інформаційно-психологічна безпека військовослужбовців», «Історія війн та воєнного мистецтва», «Інтелектуальна власність»
Їх засвоєння формує у курсантів комплекс загальних компетентностей:
- здатності до абстрактного мислення, аналізу, синтезу, встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами;
- вміння мислити критично та генерувати нові ідеї;
- здатності застосовувати наявні знання у практичних ситуаціях в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог;
- вміння працювати самостійно та у команді;
- здатності ухвалювати обґрунтовані рішення в складних і непередбачуваних умовах;
- здатності до реалізації міжособистісної взаємодії, професійного спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня;
- вміння організовувати й вмотивовувати колег та підлеглих рухатися до спільної мети;
- здатності до усвідомлення й врахування у своїй професійній діяльності соціокультурних, етнічних, релігійних особливостей та розбіжності особистостей,
- вміння проявляти повагу та толерантність до представників різних культур;
- здатності до конструктивної критики і самокритики,
- вміння свідомо та соціально-відповідально діяти на основі соціальних, етичних цінностей та правових норм;
- вміння застосовувати інформаційні та комунікаційні технології;
- здатності до подальшого автономного, самостійного навчання та самовдосконалення.
Навчальний процес на кафедрі реалізовується науково-педагогічним колективом, у складі якого доктори, професори та кандидати наук. Серед них – начальник кафедри, кандидат педагогічних наук, підполковник Корнійчук Юрій Григорович; кандидат філософських наук, підполковник Федоренко В.В.; академік Академії економічних наук України, доктор економічних наук, професор Чижевська Людмила Віталіївна; доктор економічних наук, професор Петренко Наталія Іванівна; кандидат психологічних наук, доцент Староконь Євген Григорович; кандидат історичних наук, доцент Кавун Анатолій Андрійович; кандидат історичних наук, доцент Магась В’ячеслав Олегович; кандидат історичних наук Виговська Оксана Вікторівна; кандидат філософських наук, доцент Лазуріна Наталія Петрівна; кандидати педагогічних наук Островська-Бугайчук Ірина Миколаївна та Шкатула Олександр Павлович.
У 2017 році за ініціативи кафедри проведено Міжнародну науково-практичну конференцію "Соціально-психологічний портрет військового професіонала", основною проблемою якої став обмін науково-практичною інформацією з питань теоретико-методологічних та практичних основ підготовки військових фахівців, технологій формування соціальних та психологічних якостей військового професіонала, уточнення соціально-психологічного портрета сучасного офіцера Збройних Сил України з урахуванням досвіду проведення АТО на території Донецької та Луганської областей.
Кафедра суспільних наук забезпечує підготовку військових фахівців: бакалаврів та магістрів за усіма галузями підготовки військового інституту. Саме тут закладається підґрунтя успішності майбутньої фахової діяльності, формується особистість військового професіонала, лідера, патріота України.

1  2   3  4

Проводить підготовку фахівців для військових частин та органів управління Міністерства оборони України та інших міністерств, за освітніми ступенями вищої освіти:
- «бакалавр» за спеціальністю забезпечення військ (сил).
- «магістр» за спеціальностями: системи та засоби радіоелектронної боротьби забезпечення військ, комп’ютеризовані засоби інформаційного впливу та організація захисту інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки
До складу факультету входять:
1. Кафедра ОДТЗІ;
2. Кафедра радіоелектронної боротьби;
3. Кафедра інформаційної боротьби;
4. Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій;
5. Кафедра захисту інформації та кібербезпеки;
6. Кафедра телекомунікацій та радіотехніки. 

1