Згідно з Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів та спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 № 978 (зі змінами та доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2011 № 1124), та наказом Міністерства освіти і науки України № 932л від 13 травня 2016 року "Про проведення акредитаційної експертизи", експертна комісія МОН у складі:

Голова експертної комісії:
ПАВЛЕНКО
Максим Анатолійович – доктор технічних наук, доцент, начальник кафедри математичного та програмного забезпечення АСУ Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;

член комісії:
ЯКОВЛЕВ
Максим Юрійович – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, заступник начальника Наукового центру Сухопутних військ з наукової роботи Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;
з 17 по 19 травня 2016 року розглянула подані матеріали та провела перевірку на місці діяльності Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова (далі – ЖВІ) щодо підготовки магістрів за спеціальністю 8.05090183 "Радіоелектронні комплекси та системи озброєння і військової техніки спеціального призначення" і встановила наступне:
     На підставі поданої Житомирським військовим інститутом імені С. П. Корольова справи щодо первинної акредитаційної експертизи діяльності з підготовки фахівців освітнього ступеня "магістр" за спеціальністю 8.05090183 "Радіоелектронні комплекси та системи озброєння і військової техніки спеціального призначення" та перевіреними результатами діяльності на місці експертна комісія дійшла таких висновків.
     1. Матеріали щодо акредитації подані відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 року № 978. Загальна діяльність Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова ведеться у відповідності до вимог діючих нормативних актів і може забезпечити підготовку магістрів за спеціальністю 8.05090183 "Радіоелектронні комплекси та системи озброєння і військової техніки спеціального призначення".
     2. Формування контингенту курсантів за спеціальністю 8.05090183 "Радіоелектронні комплекси та системи озброєння і військової техніки спеціального призначення" здійснюється згідно із законодавством України і повністю відповідає його вимогам.
     3. Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова повністю забезпечений освітньо-професійними програмами, робочими навчальними планами і програмами навчальних дисциплін за напрямом підготовки, зміст та терміни підготовки магістрів за спеціальністю 8.05090183 "Радіоелектронні комплекси та системи озброєння і військової техніки спеціального призначення" відповідають діючим стандартам вищої освіти.
     4. Система планування освітнього процесу, структура управління і контролю за освітнім процесом, повнота виконання робочих навчальних планів і робочих програм дисциплін за спеціальністю 8.05090183 "Радіоелектронні комплекси та системи озброєння і військової техніки спеціального призначення", запровадження сучасних технологій навчання відповідає акредитаційним вимогам.
     5. Кадрове забезпечення за спеціальністю 8.05090183 "Радіоелектронні комплекси та системи озброєння і військової техніки спеціального призначення" відповідає встановленим критеріям. Науково-педагогічний склад має відповідний досвід, освіту та кваліфікаційний рівень.
     6. Матеріально-технічне забезпечення спеціальності 8.05090183 "Радіоелектронні комплекси та системи озброєння і військової техніки спеціального призначення" задовільне і відповідає акредитаційним вимогам щодо підготовки магістрів. ЖВІ має стовідсоткове забезпечення необхідними власними навчальними площами.
     7. Зміст винесених на акредитацію комплексних контрольних робіт відповідає вимогам освітньо-професійної програми спеціальності. Експертиза наданих комісії результатів виконаних комплексних контрольних робіт вказує на достатню якість залишкових знань курсантів з дисциплін навчального плану 8.05090183 "Радіоелектронні комплекси та системи озброєння і військової техніки спеціального призначення" та відповідає акредитаційним вимогам.
     На підставі поданих на акредитацію матеріалів Житомирським військовим інститутом імені С. П. Корольова та перевірки результатів діяльності на місці, експертна комісія дійшла висновку про можливість акредитації спеціальності 8.05090183 "Радіоелектронні комплекси та системи озброєння і військової техніки спеціального призначення" з ліцензованим обсягом 30 осіб на денній формі навчання у Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова.