Збірник наукових праць Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова “Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем”ZbirnykГАЛУЗЬ НАУКИ: технічні науки.
ТЕМАТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ:
авіаційна та ракетно-космічна техніка;
електротехніка;
радіотехніка та телекомунікації;
інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація;
енергетика;
будівництво Збройних Сил України;
радіоелектронна боротьба, способи та засоби;
озброєння та військова техніка.

ISSN 2076-1546

СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮsvidotstvo
КВ № 21859-11759ПР від 21.12.2015

МОВА ВИДАННЯ українська

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

КОВБАСЮК С. В., доктор технічних наук, старший науковий співробітник – головний редактор;
МАНОЙЛОВ В. П., доктор технічних наук, професор – заступник головного редактора;
СТАВІСЮК Р. Л., кандидат технічних наук – відповідальний секретар;
ЛЕВЧЕНКО О. В., доктор військових наук, професор;
АРТЮШИН Л. М., доктор технічних наук, професор;
ВОРОТНІКОВ В. В., доктор технічних наук, доцент;
ГРИЩУК Р. В., доктор технічних наук, старший науковий співробітник;
ЖУРАВСЬКИЙ Ю. В., доктор технічних наук, старший науковий співробітник;
ПІЛЬКЕВИЧ І. А., доктор технічних наук, професор;
ФРИЗ С. П., доктор технічних наук, доцент;
САЩУК І. М., кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ
Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова
Проспект Миру, 22, Житомир, Україна, 10004
Тел. (0412) 25 04 91, дод. 3-83

РЕДАКТОР

МАРИЩУК Л. М., науково-організаційне відділення

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ

АРХІВ НОМЕРІВ

 

  1.  Індекс УДК зазначається у лівому верхньому куті перед відомостями про авторів.
  2.  Ініціали та прізвища авторів – у правому куті (без наукового ступеня та вченого звання, шрифт напівжирний, без нахилу і підкреслювань).
  3.  Назва статті друкується великими літерами (шрифт напівжирний, без нахилу і підкреслювань) по центрі аркуша без переносів і відокремлюється від тексту одним вільним рядком зверху та знизу.
  4.  Анотація українською мовою друкується курсивом під назвою статті й відокремлюється від заголовка та тексту одним вільним рядком, анотації російською й англійською мовами друкуються після списку літератури.
  5.  Формули у статтях повинні бути надруковані за допомогою редактора формул Equation Editor. Усі параметри в статтях мають повністю відповідати наведеним нижче формам:

12

  Усі формули розміщують у таблиці без обрамлення, по центрі, без абзацу. Номер формули зазначається посередині висоти другої колонки з виключкою вправо. Усі буквені позначення у формулах та рисунках, а також у тексті статті повинні бути однакові за розміром і гарнітурою. Допускаються виділення напівжирним шрифтом, курсивом та підкреслювання за бажанням автора.
  1. Рисунки до статті потрібно виконувати у редакторі Microsoft Word за допомогою функції «Створити малюнок». Не допускаються рисунки, оформлені як растрові зображення або такі, що не піддаються редагуванню. Усі текстові написи на рисунках слід робити тільки в кадрах або текстових рамках. Розміри рисунка не повинні виходити за рамки полів.
  2. Стандартні таблиці слід виконувати в редакторі Microsoft Word. Вони повинні мати короткий заголовок.
  3. Відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01.2003 №7-05/1 „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України" наукові статті, що подаються до друку, повинні містити такі необхідні елементи з їх зазначенням:
   постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
   аналіз останніх досліджень і публікацій, де вказати започаткування розв'язання даної проблеми та на які опирається автор, а також обов’язково виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття;
   постановка завдання (формулювання цілей статті);
   виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
   висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у даному напрямку;
   список літератури (не менше 5-ти джерел) розміщується після статті у порядку згадування або у алфавітному порядку; посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках, наприклад [1]. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

  4. Після літератури подаються анотації (кожна анотація має бути не меншою ніж 1000 знаків) і ключові слова (5-7 слів) разом з назвою статті та прізвищами авторів на двох мовах — російською та англійською.
       Редакція не несе відповідальності за викладену в статті інформацію. Автори відповідають за точність наведених у статті даних, цитат, статистичних матеріалів тощо. Скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих, не допускається.
       Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог, редколегія не розглядає.
       Публікація у збірнику наукових праць безкоштовна та не передбачає утримання автором (авторами) гонорару за публікацію та авторського примірника збірника наукових праць.
       Установи, представником якої є автор (автори) статті, включаються до списку установ, яким розсилається збірник наукових праць. Про додаткові примірники для авторів статті необхідно попереджувати завчасно.

Статті приймаються за адресою: 10004, м. Житомир, пр-т Миру, 22, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, науково-організаційне відділення.

Телефон для довідок: (0412) 25-04-91 (дод. 3-83).

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

 

 

 

 

 

 

Однією з форм роботи наукових і науково-педагогічних працівників військового інституту є розроблення й видання наукових праць. В інституті щорічно видаються монографії, підручники, навчальні та навчально-методичні посібники. Двічі на рік видається збірник наукових праць "Проблеми створення, випробовування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем".

Збірник наукових праць має тематичну спрямованість з технічних наук за групами наукових спеціальностей:

 • авіаційна та ракетно-космічна техніка;
 • електротехніка;
 • радіотехніка та телекомунікації;
 • інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація;
 • енергетика;
 • будівництво Збройних Сил;
 • радіоелектронна боротьба, способи та засоби;
 • озброєння і військова техніка.

Невід'ємною складовою освітньої діяльності Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова, як вищого військового навчального закладу, є наукова і науково-технічна діяльність (ННТД).
Головним завданням ННТД військового інституту є розробка і удосконалення систем озброєння та військової техніки, у тому числі супроводження випробування і впровадження, дослідження способів їх використання та бойового застосування, розробка бойових та експлуатаційних документів, оперативних стандартів в сфері застосування високотехнологічних систем і підготовка, а також перепідготовка персоналу, висококваліфікованих військових фахівців в галузях: оперативного управління військами та зброєю, систем їх енергозабезпечення і спеціального зв'язку; технічних видів спеціального моніторингу (космічного, повітряного, кібернетичного, комп'ютерного, радіоелектронного, геофізичного тощо); космічних систем забезпечення (зв'язок, навігація тощо) високоточної зброї, технічних засобів невогневої протидії і впливу (радіоелектронного, інформаційно-психологічного, комп'ютерно-мережного, кібернетичного); захисту інформації (комплексного технічного контролю, криптозахисту, технічного захисту інформації, кібернетичного захисту); кібернетичної безпеки; спеціалізованого впливу (з використанням роботизованих засобів, комп'ютерно-мережного, сил і засобів спеціальних операцій); роботизованих систем (безпілотних авіаційних комплексів тощо), підготовки макетного обладнання, тренажних комплексів для новітніх систем озброєння і військової техніки.

Реалізація головного завдання ННТД військового інституту здійснюється системою військово-наукових досліджень у складі факультетів і кафедр військового інституту, наукового центру, науково-організаційного відділення, ад'юнктури, спеціалізованої вченої ради, військово-наукових (наукових) товариств курсантів і студентів.

У військовому інституті сформувались та працюють наукові школи:

 • теорія і практика кібернетичної безпеки держави;
 • аналіз та синтез складних інформаційно-керувальних систем: моделювання, обробка інформації, оптимізація;
 • траєкторне та навігаційне забезпечення управління космічними засобами;
 • широкосмугові антенні системи спеціального призначення.

Наукові та науково-педагогічні працівники військового інституту беруть активну участь у виконанні науково-дослідних робіт, залучаються до виконання оперативних завдань, досліджень на навчаннях та інших заходах оперативної, мобілізаційної та бойової підготовки, спеціальних завдань в районі проведення Антитерористичної операції у східних областях України.

1  Page1  Page2
 Page3      Page4

     

SerRT-mag

 

 1  2  3  
 4  5  6  
 7  8  9  
       

 

 

№ з/п 

 Тема конференції, семінару Термін проведення  Організатор 
 1  40 конференція військово-наукових товариств курсантів факультетів  

Березень 2017 

 ЖВІ 
 2 16 науково-методична конференція   

Квітень 2017

 ЖВІ
 3 Житомирське відділення Міжвідомчого міжрегіонального семінару Наукової ради Національної академії наук України “Технічні засоби захисту інформації”. 

01.2017, 03.2017, 05.2017, 09.2017,
11.2017

 
Науковий центр ЖВІ  
4 З’їзд творчої молоді Житомирщини 

Квітень 2017

ЖВІ, ЖОДА
5

Науково-практична конференція курсантів «Взаємозв’язок розвитку фундаментальних наук, озброєння і військової техніки».

 

Травень 2017

ЖВІ