СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПІДГОТОВКИ КАФЕДРИ


Головним завданням діяльності кафедри комп’ютерних інформаційних технологій є якісна підготовка фахівців в області інформаційних технологій для Збройних Сил України та цивільних фахівців, що відповідають сучасним вимогам світових ринків праці.

Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій проводить навчання
курсантів:
бакалаврів з галузі знань 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону, за спеціальністю 254 Забезпечення військ (сил), спеціалізація «Комп’ютеризовані засоби інформаційного впливу» та за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка, спеціалізації Автоматизована обробка розвідувальної інформації, Обробка даних космічної розвідки, Застосування безпілотних авіаційних, комплексів та обробка розвідувальної інформації;
студентів заочної форми навчання:
бакалаврів та магістрів з галузі знань 15 “Автоматизація та приладобудування”, спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”.

ПРОГРАМУВАННЯ
Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення курсантами основних принципів організації обчислювального процесу в сучасних ЕОМ; набуття практичних навичок в застосуванні існуючого та розробці прикладного програмного забезпечення ЕОМ; створення основи для вивчення навчальних дисциплін фахової підготовки

АРХІТЕКТУРА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення архітектурних принципів будови сучасних комп’ютерів, розглядаючи їх як комплекс технічних, електронних, інформаційних та програмних засобів, що призначені для автоматичного вирішення широкого кола завдань обробки інформації на основі програмного управління операціями.

ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА
Метою викладання навчальної дисципліни є формування і закріплення просторово-алгоритмічного мислення через набуття знань, вмінь і навичок в розв’язанні задач нарисної геометрії, побудові та читанні креслеників, схем, технічної документації, створення та обробки растрових та векторних зображень, функціонування різних пристроїв ведення/виведення графічної інформації;

ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ
Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення архітектурних особливостей сучасних операційних системах, реалізованих в них методів та стратегій управління ресурсами обчислювальних систем; надати практичних навичок в інсталяції, конфігурації та використанні сучасних багатозадачних операційних систем.

КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ
Метою викладання навчальної дисципліни є отримання знань, вмінь та навичок, необхідних фахівцю, який спеціалізується в області проектування та експлуатації комп’ютерних мереж.

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗИ ДАНИХ
Мета навчальної дисципліни полягає у наданні знань та формуванні практичних навичок щодо проектування, створення, використання, адміністрування та захисту цілісності структури та інформації сучасних баз даних.

WEB-ТЕХНОЛОГІЇ
Метою навчальної дисципліни є: формування знань та умінь з основ сучасних інформаційних технологій та засобів розробки web-вузлів, технологій створення web-сторінок, використання основних сервісів Internet; технологій та засобів роботи в глобальній комп'ютерній мережі Internet; користування утилітами Internet та пошуковими серверами. 

Окремий Веб-ресурс Кафедри комп'ютерних інформаційних технологій

1   2 3  4