Значна увага в процесі освітньої діяльності на кафедрі захисту інформації та кібербезпеки факультету охорони державної таємниці та інформаційного протиборства приділяється науковій роботі.

На сучасному етапі розвитку науки і техніки захист інформації та кібербезпека перетворюється на одну з найактуальніших задач високотехнологічного суспільства. Внаслідок надзвичайно широкого використання сучасних інформаційних технологій в усіх сферах свого існування суспільство стало вразливим від незначних кібернетичних впливів, які все частіше стають ефективним інструментом на шляху досягнення мети щодо несилового контролю та управління як об’єктами критичної інфраструктури держави, підприємств, так і окремо взятими громадянами, їх об’єднаннями.
З одного боку кібербезпека – це захищеність від наявних та потенційно небезпечних проявів інформаційного впливу, що створюють небезпеку для функціонування інформаційних ресурсів, систем, мереж, програмних і апаратних засобів, а також свідомості, підсвідомості, морально-психологічного стану людини, соціальних груп та суспільства в цілому. З іншого, кібербезпека – це комплекс заходів та засобів, що спрямовані на захист комп’ютерів, цифрових даних і мереж їх передачі від несанкціонованого доступу та інших дій, пов’язаних з маніпулюваннями або крадіжкою, блокуванням, пошкодженням, руйнуванням та знищенням як випадкового, так і цілеспрямованого впливу. Тому об’єктом діяльності фахівця з кібербезпеки є процеси захисту інформації у всіх її видах.
Підготовка фахівців з кібербезпеки вимагає належної технологічної оснащеності вищого військового навчального закладу, залучення висококваліфікованих спеціалістів. Тому в військовому інституті створена кафедра захисту інформації та кібербезпеки.
На кафедрі викладаються наступні дисципліни:
Інженерна та компютерна графіка, інформаційні технології, програмування, інформаційно-телекомунікаційні системи та мережі, засоби передавання та приймання інформації в системах захисту інформації, прикладна криптологія, операційні системи, безпека інформаційно-телекомунікаційних систем.
Засвоївши ці дисципліни курсант (слухач) має отримати наступні знання та навички:
• Здатність до використання інформаційних і комунікаційних технологій;

• Здійснювати професійну діяльність на основі знань сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, застосувати програмні засоби, навички роботи в телекомунікаційних та комп’ютерних мережах, використати спеціалізовані комп’ютерні програми в професійній діяльності;
• Виконувати спеціальні дослідження технічних і програмно-апаратних засобів захисту обробки інформації в ІТС;
• Уміння виявляти небезпечні сигнали технічних засобів, вимірювати параметри небезпечних сигналів для технічних каналів витоку інформації та визначати ефективність захисту від витоку інформації відповідно до вимог нормативних документів системи технічного захисту інформації, інтерпретувати результати проведення спеціальних вимірювань з використанням технічних засобів, контролю характеристик ІТСМ відповідно до вимог нормативних документів системи технічного захисту інформації, визначати потенційно-небезпечні об’єкти інформатизації, розробляти систему електронної охорони об’єктів, робити оцінку захищеності об’єктів системами технічної охорони, експлуатувати програмно-апаратні засоби охорони об’єктів;
• Здійснювати проектування (розробку) систем, технологій і засобів кібербезпеки, використання національних стандартів криптографічного захисту інформації, протидію несанкціонованому проникненню в ІТ системи і мережі, вибір ефективних засобів та методів криптографічного захисту інформації в ІТС;
• Знання: основ криптології та криптографічного захисту інформації для забезпечення її конфіденційності та цілісності; національних стандартів криптографічного захисту інформації, захисту програм та даних ІТС програмно-апаратними засобами та оцінки якості прийнятих рішень, основних методів та способів захисту інформації відповідно до вимог сучасних стандартів інформаційної безпеки щодо критеріїв безпеки інформаційних технологій, застосовуючи системний підхід та знання основ теорії інформаційної безпеки;
• Знання з основ законодавчої, нормативно-правової баз України та вимог відповідних стандартів, тому числі міжнародних; вміння готувати пропозиції до нормативних актів щодо забезпечення інформаційної безпеки;
• Здатність впроваджувати та супроводжувати прикладне та системне програмного забезпечення операційних систем з метою захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах;
• Уміння інсталювати типові операційні системи, проводити настроювання вбудованих в операційні системи засобів захисту, оцінювати коректність роботи засобів захисту шляхом аналізу системних журналів та трафіку, оцінювати можливості вбудованих в операційні системи засобів захисту щодо виконання функцій захисту;
• Проводити тестування ефективності підтримки засобів захисту з боку операційних систем, проводити аналіз компонентів операційної системи (управління ресурсами і процесами, обробка переривань, управління пам’яттю, управління пристроями та ін.) щодо ефективності систем захисту;
• Прогнозувати, виявляти та оцінювати стан інформаційної безпеки об'єктів і систем;
• Вміння визначати і усувати основні загрози інформаційної безпеки , будувати модель порушника інформаційної безпеки , виявляти і усувати вразливості в основних компонентах відкритих інформаційно - телекомунікаційних системах, виявляти, переривати та попереджувати віддалені мережеві атаки за їх характерними ознаками, розробляти політику інформаційної безпеки, проектувати і реалізовувати комплексну системи забезпечення інформаційної безпеки, тестувати і на основі результатів тестування робити обґрунтований вибір засобів захисту, здійснювати моніторинг мережевої безпеки адмініструвати відкриті інформаційно-телекомунікаційні системи.
Кафедра здійснює підготовку: військових фахівців: бакалаврів з галузі знань 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону, за спеціальністю 254 Забезпечення військ (сил), спеціалізація "Організація захисту інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки", кваліфікація "Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом"; цивільних фахівців: бакалаврів з галузі знань 12 "Інформаційні технології", спеціальності 125 "Кібербезпека", спеціалізація "Безпека інформаційних комунікаційних систем", кваліфікація "Фахівець з організації інформаційної безпеки" та магістрів, кваліфікація "Професіонал з організації інформаційної безпеки".
На кафедрі захисту інформації та кібербезпеки ви отримаєте відмінні знання в сфері інформаційних технологій та способів їх захисту. 

1  2  3