Новітній стан розвитку вищої освіти України в цілому й військової зокрема, характеризується багатьма процесами, що зумовлені, з одного боку, вступом людства наприкінці ХХ століття в постіндустріальну інформаційну стадію розвитку, а з іншого – новими викликами та загрозами, які супроводжують останнім часом життя українського суспільства.
За таких умов особливого значення набувають питання, пов’язані з формуванням у майбутніх військових фахівців необхідних знань і умінь, які забезпечують їхню орієнтацію у сучасному інформаційному просторі, сприяють формуванню у них наукового світогляду, національної свідомості, сучасного історичного мислення, культури, громадянської позиції, підвищують морально-психологічний стан військовослужбовців.
Реалізація означених завдань у військовому інституті забезпечується вивченням курсантами на кафедрі суспільних наук дисциплін гуманітарного циклу підготовки. Серед них: «Історія України та українського війська», «Філософія», «Правознавство», «Економічна теорія», «Військова педагогіка та психологія», «Політологія та соціологія», «Морально-психологічне забезпечення підготовки та застосування Збройних Сил України», «Інженерна психологія», «Лідерство у професійній діяльності», «Методологічні основи наукових досліджень», «Інформаційно-психологічна безпека військовослужбовців», «Історія війн та воєнного мистецтва», «Інтелектуальна власність»
Їх засвоєння формує у курсантів комплекс загальних компетентностей:
- здатності до абстрактного мислення, аналізу, синтезу, встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами;
- вміння мислити критично та генерувати нові ідеї;
- здатності застосовувати наявні знання у практичних ситуаціях в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог;
- вміння працювати самостійно та у команді;
- здатності ухвалювати обґрунтовані рішення в складних і непередбачуваних умовах;
- здатності до реалізації міжособистісної взаємодії, професійного спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня;
- вміння організовувати й вмотивовувати колег та підлеглих рухатися до спільної мети;
- здатності до усвідомлення й врахування у своїй професійній діяльності соціокультурних, етнічних, релігійних особливостей та розбіжності особистостей,
- вміння проявляти повагу та толерантність до представників різних культур;
- здатності до конструктивної критики і самокритики,
- вміння свідомо та соціально-відповідально діяти на основі соціальних, етичних цінностей та правових норм;
- вміння застосовувати інформаційні та комунікаційні технології;
- здатності до подальшого автономного, самостійного навчання та самовдосконалення.
Навчальний процес на кафедрі реалізовується науково-педагогічним колективом, у складі якого доктори, професори та кандидати наук. Серед них – начальник кафедри, кандидат педагогічних наук, підполковник Корнійчук Юрій Григорович; кандидат філософських наук, підполковник Федоренко В.В.; академік Академії економічних наук України, доктор економічних наук, професор Чижевська Людмила Віталіївна; доктор економічних наук, професор Петренко Наталія Іванівна; кандидат психологічних наук, доцент Староконь Євген Григорович; кандидат історичних наук, доцент Кавун Анатолій Андрійович; кандидат історичних наук, доцент Магась В’ячеслав Олегович; кандидат історичних наук Виговська Оксана Вікторівна; кандидат філософських наук, доцент Лазуріна Наталія Петрівна; кандидати педагогічних наук Островська-Бугайчук Ірина Миколаївна та Шкатула Олександр Павлович.
У 2017 році за ініціативи кафедри проведено Міжнародну науково-практичну конференцію "Соціально-психологічний портрет військового професіонала", основною проблемою якої став обмін науково-практичною інформацією з питань теоретико-методологічних та практичних основ підготовки військових фахівців, технологій формування соціальних та психологічних якостей військового професіонала, уточнення соціально-психологічного портрета сучасного офіцера Збройних Сил України з урахуванням досвіду проведення АТО на території Донецької та Луганської областей.
Кафедра суспільних наук забезпечує підготовку військових фахівців: бакалаврів та магістрів за усіма галузями підготовки військового інституту. Саме тут закладається підґрунтя успішності майбутньої фахової діяльності, формується особистість військового професіонала, лідера, патріота України.

1  2   3  4