Мета наукової роботи курсантів у військовому інституті - підвищення їх методичної підготовки, гармонійний розвиток наукового мислення, набуття навичок дослідницької роботи, творчого підходу до вирішення завдань щодо застосування та експлуатації озброєння і військової техніки, глибоке вивчення основ організації і проведення наукових досліджень, а також створення резерву для підготовки кандидатів на вступ до ад’юнктури військового інституту.

     Для організації та проведення наукової роботи курсантів (студентів) у військовому інституті створено 16 науковий гуртів в складі 2 воєнно-наукових товариств на двох факультетах, 6 загальноінститутських кафедрах, науковому центрі, в яких займається понад 800 курсантів.     

     Основні завдання наукової роботи курсантів військового інституту


поглиблення знань з військових, технічних, природничих і гуманітарних наук, підвищення якості вивчення навчальних дисциплін;

опанування сучасною методикою та навичками проведення самостійних наукових досліджень з воєнно-наукової тематики з широким використанням  математичного моделювання та натурних експериментів, вивчення та впровадження на практиці досвіду участі Збройних Сил України в миротворчих та антитерористичних операціях;

оволодіння формами організації та проведення наукових досліджень;

розвиток навичок патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи, удосконалення озброєння і військової техніки та навчально-матеріальної бази військового інституту;

розширення кругозору і наукової ерудиції майбутнього фахівця;

популяризація військово-наукових та військово-технічних знань серед змінного складу військового інституту;
виявлення з-поміж обдарованих, здібних курсантів, які успішно виконали навчальний план, резерву для підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

     Напрями і основні форми наукової роботи курсантів


Наукова робота курсантів організовується і здійснюється за такими напрямами:

наукова робота, що входить до навчального процесу;

наукова робота, яка виконується поза навчальним часом.

Наукова робота курсантів, що входить до навчального процесу, організовується за формами:

виконання планових завдань з елементами наукових досліджень при підготовці лабораторних, курсових, кваліфікаційних і дипломних робіт (проектів, задач);

виконання конкретних нетипових завдань науково-дослідницького характеру в період військового стажування і річних видів практики;

вивчення теоретичних основ, методики, організації та виконання наукового експерименту й обробки результатів наукових досліджень.

Наукова робота курсантів, яка виконується поза навчальним часом, організовується за формами:

робота курсантів у наукових гуртках кафедр (наукового центру) військово-наукових товариств курсантів факультетів, у курсантських конструкторських бюро;

участь курсантів у виконанні науково-дослідних робіт, які проводяться на кафедрах та науковому центрі військового інституту;

участь курсантів у патентно-ліцензійній, винахідницькій і раціоналізаторській роботі;

участь курсантів у конкурсах кафедр, факультетів, Військового інституту, інших вищих навчальних закладів України, всеукраїнських студентських олімпіадах зі спеціальностей і навчальних дисциплін, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, які проводить Міністерство освіти і науки України та Міністерство оборони України;

підготовка та участь курсантів в роботі наукових конференцій та семінарів, які організовуються у Військовому інституті, інших вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах;

участь курсантів у конкурсах на отримання стипендій та грантів Верховної Ради України, Президента України, Національної академії наук України та інших органів державної влади, установ та організацій.