Додаток до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова в 2021 році за науковою спеціальністю 255 “Озброєння та військова техніка”

ПРО УМОВИ ПРИЙОМУ ДО АД’ЮНКТУРИ

Вступ до ад’юнктури Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова (далі – ЖВІ) здійснюється відповідно до: Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261; Особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України, затверджених наказом Міністерства оборони України від 24.02.2017  № 115, Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2021 № 1274.

До ад’юнктури на конкурсній основі приймаються офіцери Збройних Сил (далі –– ЗС) України віком не старші 45 років, які перебувають на військовій службі, здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), виявили здібності до педагогічної або науково-дослідної роботи, з досвідом служби у військах (силах) не менше 2 років.

Кандидати до ад’юнктури складають конкурсні вступні іспити зі спеціальності та іноземної мови та проходять усну співбесіду, що орієнтовано проводитимуться з 01 по 30 липня року вступу.

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

1. Перелік документів, що подаються для вступу в ад’юнктуру:

рапорт на вступ до ад’юнктури (подається за підпорядкованістю до 01 лютого року вступу), у якому вказуються військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, займана посада, дата народження, загальна та військова освіта, наукова спеціальність, яка обрана для навчання;

(Зразок рапорту)

список опублікованих наукових праць і винаходів: не менше 3 наукових праць, одна з яких – наукова стаття у вітчизняному (зарубіжному) фаховому виданні, їх фотокопії, що не містять таємну та службову інформацію (не завіряються), а також розгорнутий огляд праць з обмеженим доступом (у разі їх відсутності подаються наукові доповіді або реферати з обраної спеціальності) подається разом з рапортом;

(Зразок оформлення списку праць)

копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації);

службова характеристика;

копія службової картки;

фотокартки кольорові розміром 3 х 4 см – 4 шт., 4,5 х 6 см – 3 шт. (без головного убору).

Диплом про вищу освіту та медична книжка подаються вступником особисто під час прибуття для складання вступних іспитів.

2. Особові справи офіцерів, які затверджені кандидатами для вступу до ад’юнктури ЖВІ, їх службові картки та картки медичного огляду, допуск до державної таємниці (за відповідною формою), зазначені вище документи подаються за підпорядкованістю через кадрові органи до військових рад (атестаційних комісій) видів ЗС України, структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України або Генерального штабу ЗС України до 01 березня року вступу.

3. Військові ради (атестаційні комісії) видів ЗС України, структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗС України розглядають документи кандидатів і приймають рішення про зарахування офіцерів кандидатами для вступу до ад’юнктури ЖВІ.

Затверджені відповідними начальниками рішення доводяться через кадрові органи до кожного офіцера не пізніше 15 березня року вступу.

4. Документи, зазначені в п.п. 3.2–3.8 Правил прийому, та висновки відповідних військових рад (атестаційних комісій) надсилаються кадровими органами видів ЗС України структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗС України до ЖВІ встановленим порядком до 15 квітня року вступу.

5. До 1 травня року вступу начальник військового інституту листом повідомляє командирів військових частин, де проходять службу кандидати для вступу до ад’юнктури, та за фактичним місцем проживання кандидата на вступ до ад’юнктури про термін і місце прибуття кандидатів для вступу до ад’юнктури для складання вступних випробувань.

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ кандидатів для вступу до ад’юнктури інституту за науковою спеціальністю 255 “Озброєння та військова техніка” складаються з:

вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра зі спеціальності 255 “Озброєння та військова техніка”);

(Програма вступного випробування зі спеціальності 255 “Озброєння та військова техніка”)

вступного іспиту з англійської мови (в обсязі, який відповідає рівню СМР2 (B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти)) (додаток 5). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, а також дійсним сертифікатом тестів СМР-2 (Функціональний) за стандартом НАТО STANAG-6001 звільняється від складання вступного іспиту з англійської мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;

(Програма вступного випробування з іноземної мови)

співбесіди членів приймальної комісії за результатами здачі вступних іспитів та щодо прийняття остаточного рішення щодо прийому до ад’юнктури інституту.

При прийнятті рішення щодо зарахування кандидатів для вступу до ад’юнктури ЖВІ загальний рейтинг визначається ваговими коефіцієнтами за результатами здачі вступних випробувань.

Ваговий коефіцієнт кожного із вступних випробувань становить:

вступний іспит зі спеціальності (К1) – 0.6;
вступний іспит з англійської мови (К2) – 0.4.

Конкурсний бал кандидатів на навчання в ад’юнктурі обраховується за формою:

КБ =К1×І + К2×Y + Х, де КБ – конкурсний бал, І – результат складання іспиту із спеціальності, Y – результат складання іспиту з іноземної мови, Х – результат співбесіди (від 0 до 2 балів).

Додаткову інформацію про підготовку в інституті та вступ до ад’юнктури ЖВІ можна отримати на веб-сайті www.zvir.zt.ua або за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.